городгородской советкультурасоциальная защитаподдержка предпринимательстваДержавнi закупiвлi


Управлiння працi та соцiального захисту населення

Територiальний центр соцiального обслуговування пенсiонерiв та одиноких непрацездатних громадян

Вiддiл соцiальних виплат

Вiддiл персонiфiкованого облiку пiльгових категорiй населення

Вiддiл соцiального обслуговування населення

Вiддiл контролю щодо нарахування та виплати пенсiй i соцiальної допомоги

Вiддiл працi

Нормативно-правова база

Вiддiл соцiальних виплат

Соцiальнi виплати
Телефони вiддiлу соцiальних виплат. 2-04-68, 2-14-78, 2-30-35

Перелiки пакетiв документiв для призначення державної соцiальної допомоги

Якщо у Вас не вистачає коштiв на оплату житлово -
комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рiдкого пiчного побутового палива,
звертайтесь до вiддiлу соцiальних виплат для
оформлення житлової субсидiї. детальнiше

Якщо Ви чекаєте дитину, звертайтесь до вiддiлу
соцiальних виплат за призначенням наступних видiв допомоги:
- по тимчасовiй втратi працездатностi у зв`язку з вагiтнiстю та пологами;
- при народженнi дитини;
- по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку;

Окрiм того, тут Ви можете отримати:
- допомогу на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням;
- допомогу на дiтей одиноким матерям;
- державну соцiальну допомогу на дiтей сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, грошове забезпечення батькам - вихователям i прийомним батькам за надання соцiальних послуг у дитячих будинках сiмейного типу та прийомним сiм'ям;
- тимчасову державну допомогу дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати алiментiв, не мають можливостi утримувати дитину або мiсце проживання їх невiдоме;
- державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям;
- державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям - iнвалiдам;
- державну соцiальну допомогу особам, якi не мають права на пенсiю, та iнвалiдам;
- щомiсячну грошову допомогу малозабезпеченiй особi, яка проживає разом з iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу, який за висновком лiкарської комiсiї медичного закладу потребує постiйного стороннього догляду за ним;
- компенсацiю фiзичним особам, якi надають соцiальнi послуги;
- щомiсячну компенсацiйну виплату непрацюючiй працездатнiй особi, яка доглядає за iнвалiдом I групи, а також престарiлим, який досяг 80-рiчного вiку;
- компенсацiю постраждалим вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи
- компенсацiя за пiльгове забезпечення продуктами харчування громадянам I та II категорiї;
- щомiсячна грошова допомога на дiтей до 18 рокiв;
- щорiчна допомога на оздоровлення;
- компенсацiя вартостi проїзду один раз на рiк громадянам I та II категорiї та дiтям;
- одноразова компенсацiя за шкоду, заподiяну здоров`ю, особам якi стали iнвалiдами, та сiм`ям за втрату годувальника.

новости

фотоматериалы предоставлены редакцией городской газеты "Огни" дизайн КНПП "Информационный центр"