городгородской советкультурасоциальная защитаподдержка предпринимательстваДержавнi закупiвлi


Управлiння працi та соцiального захисту населення

Територiальний центр соцiального обслуговування пенсiонерiв та одиноких непрацездатних громадян

Вiддiл соцiальних виплат

Вiддiл персонiфiкованого облiку пiльгових категорiй населення

Вiддiл соцiального обслуговування населення

Вiддiл контролю щодо нарахування та виплати пенсiй i соцiальної допомоги

Вiддiл працi

Нормативно-правова база

Територiальний центр соцiального обслуговування пенсiонерiв та одиноких непрацездатних громадян
Соцiальне обслуговування пенсiонерiв та одиноких непрацездатних громадян
Телефони Територiального центру 2-40-91, 2-32-11
Адреса Територiального центру : м. Алчевськ, Луганська обл., вул. Калiнiна, 39-а.Територiальний центр соцiального обслуговування пенсiонерiв
та одиноких непрацездатних громадян приймає в пiдроздiли
на обслуговування одиноких непрацездатних громадян (пенсiонерiв),
iнвалiдiв I та II груп незалежно вiд вiку та iнших соцiально
незахищених громадян, якi потребують соцiально-побутової та
медико-соцiальної допомоги. Для цього Вам потрiбно подати заяву
та картку медичного огляду на пiдставi картки медичного огляду.
В окремих випадках, за умови 100 вiдсоткової плати або
за рiшення виконкому, на обслуговування можуть прийматися громадяни,
якi мають дiтей.


Ви можете отримати у Терцентрi такi послуги:
- придбання та доставка продовольчих, промислових та господарських товарiв за рахунок обслуговуваних громадян, приготування їжi, доставка гарячих обiдiв, годування;
- доставка книг, газет, журналiв тощо;
- виклик лiкаря, придбання та доставка медикаментiв, вiдвiдування хворих у закладах охорони здоров'я, здiйснення лiкувально-оздоровчих, профiлактичних заходiв та соцiально-психологiчної реабiлiтацiї, госпiталiзацiя, консультування у лiкарiв та iнших спецiалiстiв, створення умов для посильної працi;
- допомога в прибираннi примiщення, праннi бiлизни;
- органiзацiя надання платних послуг через пункти побуту (хiмчистка, прання бiлизни, ремонт одягу, взуття i побутової технiки, перукарськi послуги тощо);
- оформлення документiв на отримання субсидiй для вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, , придбання скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, оплата платежiв;
- читання преси, написання листiв;
- оформлення документiв на санаторно-курортне лiкування, влаштування до будинку-iнтернату для громадян похилого вiку та iнвалiдiв (пансiонату);
- органiзацiя надання необхiдних видiв протезно-ортопедичної допомоги, забезпечення милицями, палицями, окулярами;
- оформлення замовлень та органiзацiя контролю за своєчасним i якiсним наданням послуг пiдприємствам торгiвлi, громадського харчування, побуту, зв'язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, колективними сiльськогосподарськими пiдприємствами тощо;
- надання шефської допомоги одиноким непрацездатним громадянам
- вирiшення за Вашим дорученням рiзних питань у державних та iнших пiдприємствах, установах i органiзацiях, об'єднаннях громадян, контроль за наданням встановлених пiльг;
- органiзацiя вiдпочинку (вiдвiдання лекцiй, участь в екскурсiях, самодiяльних художнiх колективах, гуртках i т.п.), проведення консультацiй у спецiалiстiв з рiзних питань;
- iншi послуги, якi Вам необхiднi.


новости

фотоматериалы предоставлены редакцией городской газеты "Огни" дизайн КНПП "Информационный центр"